Maldos


BIRŽELINĖS PAMALDOS


Švč. Jėzaus Širdies litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, | pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo žodžiu esmingai sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai,
Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi!
Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino. Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.
Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.
Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.
Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.

Giesmė
IŠ ŠIOS ŽEMELĖS, ašarų klonio, * į dangų kyla mūsų mintis. * Širdie Švenčiausia, versme malonių, * į Tave kreipiam savo akis. * Išgirsk meilingai mūsų šauksmus, * savo malone gelbėki mus! Širdie Švenčiausia, Tavyje viltis! * Glausk prie savęs mus – sielos atgis!
Brangusis Jėzau, amžių gėrybe, * ištroškus meilės Tavo Širdis. * Leisk nugalėti mūsų silpnybę, * tepasibaigia klaidų naktis. * Sustiprink valią, protą apšviesk, * savo malone mus visus kviesk. Širdie Švenčiausia, Tavyje viltis! * Glausk prie savęs mus – sielos atgis!
Širdie Švenčiausia, išgirsk meldimą, * priimk mūs auką, skiriamą Tau. * Žmonijos dvasiai duok atgimimą, – * Tau visos tautos noriai tarnaus. * Surink į vieną būrį avis; * jei Tu apleisi, kas išganys? Širdie Švenčiausia, Tavyje viltis! * Glausk prie savęs mus – sielos atgis!

NOVENA ŠVENTAJAI DVASIAI (gegužės 10–18 d.)


Melskimės taip:
Kryžiaus ženklas
Šventosios Dvasios himnas
Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui
Šventosios Dvasios litanija
Malda Šventajai Dvasiai

Šventosios Dvasios himnas
Dvasia, Viešpatie, ateik, * spindulių dangaus mums teik,*žemės klystkelius nušviesk.
Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *mielas atgaivintojas.
Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *Tu – paguoda liūdesy.
O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *stiprinki tikėjimą.
Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *tiesink vingius mūs takų.
Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *dovanas septynerias.
Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *kviesk į džiaugsmą amžiną.

Asmeninės intencijos, maldavimai
Tėve mūsų… Sveika, Marija… Garbė Dievui…

Šventosios Dvasios litanija
Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia, | pasigailėk mūsų!
Supratimo ir išminties Dvasia,
Patarimo ir tvirtumo Dvasia,
Žinojimo ir mokslo Dvasia,
Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,
Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,
Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,
Kantrybės ir ištvermės Dvasia,
Gerumo ir gailestingumo Dvasia,
Skaistybės ir santūrumo Dvasia,
Ištikimybės ir teisumo Dvasia,
Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,
Bažnyčios saugotoja ir vadove,
Žmonių širdžių tyrėja,
Dangaus malonių dalytoja,
Nuliūdusiųjų ramybe,
Amžinoji šviesa,
Šventoji ugnie,
Gyvybės versme,
Dvasios balzame,
Angelų džiaugsme,
Patriarchų šviesa,
Pranašų įkvėpėja,
Apaštalų mokytoja,
Kankinių tvirtume,
Išpažinėjų paguoda,
Mergelių nekaltume,
Visų šventųjų laime,

Būk mums maloningas, | gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokio blogio
Nuo visokių nuodėmių
Nuo pikto priešo pagundų
Nuo klaidų ir melo
Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto
Nuo netikėjimo ir prietarų
Nuo tuščio smalsumo ir tingumo
Nuo neskaisčių polinkių
Nuo per didelio pasitikėjimo savimi
Nuo nusiminimo ir vilties netekimo
Nuo prieštaravimo pažintai tiesai
Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies
Teismo dieną

Mes nusidėjėliai, | meldžiam Tave, išklausyk mus!
Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,
Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,
Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis,
Klaidas pašalinti teikis,
Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis,
Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,
Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis,
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,
Visiems mums išganymą duoti teikis

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį!
Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią!
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. Amen.

Malda Šventajai Dvasiai
Ateik, Šventoji išminties Dvasia, atverk mūsų sieloms dangaus paslaptis, jų begalinę didybę, galingumą ir grožį. Mokyk mus mylėti Tave labiau už visus žemės turtus, džiaugsmus ir malonumus.
Ateik, palaimintoji supratimo Dvasia, apšviesk mūsų mintis, kad teisingai suprastume gilias Apreiškimo tiesas ir, žemės gyvenimui pasibaigus, būtume verti gėrėtis nuostabiąja Švenčiausiosios Trejybės vienybe.
Ateik, Šventoji patarimo Dvasia, vesk ir saugok mus, kad visuomet vykdytume Tavo valią. Patrauk mūsų širdis, nukreipk nuo blogo, vesk mus tiesiu įsakymų keliu į amžinybę, be kurios niekur savo laimės nesurasime.
Ateik, Šventoji tvirtumo Dvasia, sutvirtink mūsų sielas kiekviename sunkume ir priešingume, stiprink kiekvieną gerą mūsų pastangą. Sustiprink silpnas mūsų jėgas, suteik drąsos kovoje su kliūtimis, siekiant tobulumo, kad nebūtume atskirti nuo Tavęs, mūsų Dievo, nuo paties didžiausio Gėrio ir Grožio.
Ateik, Šventoji žinojimo Dvasia, kad suprastume dangaus Tėvo valią. Parodyk pasaulio niekingumą ir padėk, kad viskuo naudotumės vien Dievo garbei ir savo išganymui, kad pro viską matytume ir Tavo atpildą amžinybėje.
Ateik, Šventoji maldingumo Dvasia, užvaldyk mūsų širdis, palenk jas tikėti Tavo meile, kad visa širdimi ieškotume Tavęs ir rastume Tave, savo tikrąjį džiaugsmą.
Ateik, Šventoji Dievo pagarbos ir baimės Dvasia, perimk visą mūsų būtybę, kad visuomet turėtume prieš akis Tavo teismą ir vengtume visko, kas Tave įžeidžia, – kad taptume verti pasirodyti Tavo dieviškosios didybės akivaizdoje ir dalyvauti Tavo begalinėje laimėje. Amen.


Kryžiaus ženklas – VARDAN DIEVO
Viešpaties malda – TĖVE MŪSŲ
Angelo pasveikinimas – SVEIKA, MARIJA
Trejybės pašlovinimas – GARBĖ DIEVUI

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

Šventosios Dvasios himnas – DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK

Švč. Sakramento išstatymas garbinimui – ADORACIJAI
Šventas Dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis, pasigailėk mūsų!
Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo staigios ir netikėtos mirties saugok mus, Viešpatie!
Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mūsų Tėvynę krikščioniškoje dorovėje išlaikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mūsų Tėvynės laisvę nuo visokių pavojų išgelbėti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Nuodėmes mums atleisti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, meldžiam tave, Viešpatie!
O Jėzau, Jėzau, Jėzau, pasigailėk mūsų!
O Marija, Marija Dievo Motina, užtarki mus!

Litanija ir malda ŠV. JUOZAPUI

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. Marijos Širdžiai aktas
Marijos giesmė (Magnificat)
Sveika, Karaliene
Giesmės Mergelei Marijai

BIRŽELINĖS PAMALDOS
Atsilyginimo Švč. Jėzaus Širdžiai malda

ŠV. ANTANO litanija
Giesmės šv. Antanui

Pulkim ant kelių visi krikščionys

Vėlinių procesija

Graudūs verksmai

Alyvų daržely

Kryžiaus kelias

Kryžiaus kelias Kristaus Karaliaus bažnyčioje

Žemaičių Kalvarijos kalnai