Sakramentai


Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti ženklai, per kuriuos gaunama ir patiriama Dievo malonė. Viešpats įsteigė Bažnyčią, kad per ją rodytų žmonėms kelią į Išganymą. Ji yra pirminis sakramentas, kuriuo įkurti ir kiti sakramentai, jos teikiami išpažįstantiems Tikėjimą ir juo gyvenantiems, kuriems Bažnyčia perduoda juos nuo apaštalų laikų (žr. katekizmas.lt).

Bažnyčia yra Neregimojo Dievo Meilės ir Artumo ženklas. Pagalba, kurią Dievas teikia žmonėms, kad jie pasiektų savo galutinį tikslą – pilnatvę, vadinamą malone (žr. katekizmas.lt).

Malonė – tai antgamtinė Dievo dovana. Sakramentinė malonė – tai paskirų sakramentų teikiama antgamtinė pagalba. Septyni sakramentai apima visas žmogaus gyvenimo sritis:

1. KRIKŠTO SAKRAMENTAS – krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsitraukiame į Bažnyčią kaip jos misijos dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas.“

2. SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS – tikintieji sustiprinami ir pašventinami Šventosios Dvasios dovanomis (žr. katekizmas.lt).

3. EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS – tikintieji tampa savo Viešpaties gyvenimo dalyviais ir sujungiami su Juo (žr. katekizmas.lt).

4. ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS (IŠPAŽINTIS) – ,,Einantieji atgailos sakramento iš Dievo gailestingumo gauna nuodėmių, kuriomis buvo įžeistas Dievas, atleidimą ir šitaip susitaikina su Bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė, ir kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis stengiasi padėti jiems atsiversti” (Lumen Gentium, 11), žr. katekizmas.lt.

5. LIGONIŲ SAKRAMENTAS suteikia vilties ir paguodą. „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14–15). Kamuojant negaliai, galite ateiti į bažnyčią ar pasikviesti kunigą į namus, ar į ligoninę. Be to, Ligonių sakramentą galima priimti prieš sudėtingą operaciją (žr. katekizmas.lt).

6. KUNIGYSTĖS SAKRAMENTAS – diakonams, kunigams ir vyskupams pavedama jų speciali tarnystė Bažnyčioje (žr. katekizmas.lt).

7. SANTUOKOS SAKRAMENTAS – jaunieji prisiekia vienas kitam meilę ir ištikimybę; jų bendrystė yra Dievo įkurtos bendrystės atspindys.