SakramentaiSakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti ženklai per kuriuos gaunama ir patiriama Dievo malonė. Viešpats įsteigė Bažnyčią, kad per ją rodytų žmonėms kelią į Išganymą. Ji yra pirminis sakramentas, kuriame buvo įkurti kiti sakramentai, jos teikiami tiems, kurie išpažįsta Tikėjimą ir juo gyvena, kuriems Bažnyčia perduoda juos nuo apaštalų laikų.


Bažnyčia yra Neregimojo Dievo Meilės ir Artumo ženklas. Pagalba, kurią Dievas teikia žmonėms, kad jie pasiektų savo galutinį tikslą – pilnatvę, vadinamą malone.

Malonė – tai antgamtinė Dievo dovana.

Sakramentinė malonė – tai atskirų sakramentų teikiama antgamtinė pagalba.

Septyni sakramentai apima visas žmogaus gyvenimo sritis:


Krikšto sakramentu žmogus pakeliamas iš natūralaus gyvenimo į antgamtinio gyvenimo sritį bei tampa Bažnyčios nariu – krikščioniu.

Sutvirtinimu tikintieji sustiprinami ir pašventinami Šventosios Dvasios dovanomis.

Eucharistijos metu tikintieji tampa savo Viešpaties gyvenimo dalyviais ir yra sujungiami su Juo.

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas (Išpažintis) – ,,Einantys atgailos sakramento iš Dievo gailestingumo gauna nuodėmių, kuriomis buvo įžeistas Dievas, atleidimą ir šitaip susitaikina su Bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė, ir kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis casino online lt stengiasi padėti jiems atsiversti”. (Lumen Gentium, 11).

Ligonių patepimas suteikia viltį ir paguodą.

Kunigystės sakramentu diakonams, kunigams ir vyskupams pavedama jų speciali tarnystė Bažnyčioje.

Santuokos sakramento metu jaunieji prisiekia vienas kitam meilę ir ištikimybę; jų bendrystė yra Dievo įkurtos bendrystės atspindys.