SAKRAMENTAISakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti ženklai, per kuriuos gaunama ir patiriama Dievo malonė. Viešpats įsteigė Bažnyčią, kad per ją rodytų žmonėms kelią į Išganymą. Ji yra pirminis sakramentas, kuriuo įkurti ir kiti sakramentai, jos teikiami išpažįstantiems Tikėjimą ir juo gyvenantiems, kuriems Bažnyčia perduoda juos nuo apaštalų laikų.


Bažnyčia yra Neregimojo Dievo Meilės ir Artumo ženklas. Pagalba, kurią Dievas teikia žmonėms, kad jie pasiektų savo galutinį tikslą – pilnatvę, vadinamą malone.

Malonė – tai antgamtinė Dievo dovana. Sakramentinė malonė – tai paskirų sakramentų teikiama antgamtinė pagalba. Septyni sakramentai apima visas žmogaus gyvenimo sritis:

 • KRIKŠTO SAKRAMENTAS

Krikštu mes esame išlaisvinami iš nuodėmės ir atgimstame kaip Dievo vaikai; tapę Kristaus nariais, įsitraukiame į Bažnyčią kaip jos misijos dalyviai: „Krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas.“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas 1213).

Sakramentas teikiamas vaikams ir suaugusiesiems. Vaikai iki 7 metų krikštijami be pasiruošimo, o sulaukę 7 metų ir vyresni, ruošiasi ir Pirmajai Komunijai – Eucharistijos sakramentui.

Krikštatėviai – tai du asmenys (vyras ir moteris), būtinai katalikai, ne jaunesni kaip 16 metų, priėmę Krikšto, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus, tikintys ir besimeldžiantys. Asmenys, gyvenantys poroje, turi būti priėmę Santuokos sakramentą, praktikuojantys tikėjimą ir besimeldžiantys.

Į ceremoniją svarbu atvykti prieš 15 minučių, atsinešti krikšto žvakę, vaiką aprengti baltais drabužiais arba turėti baltą krikšto rūbelį (krikšto skraistę) ir vaiko asmens dokumentą.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į parapijos raštinę:
Tel.: (8 46) 313110, el.p.: klaipedoskristauskaraliausp@gmail.com

Daugiau apie Krikšto sakramentą skaitykite katekizmas.lt

 • ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS (IŠPAŽINTIS) – ,,Einantieji atgailos sakramento iš Dievo gailestingumo gauna nuodėmių, kuriomis buvo įžeistas Dievas, atleidimą ir šitaip susitaikina su Bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė, ir kuri savo meile, pavyzdžiu ir maldomis stengiasi padėti jiems atsiversti” (Lumen Gentium, 11).

 • LIGONIŲ SAKRAMENTAS suteikia vilties ir paguodą. „Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5, 14–15). Kamuojant negaliai, galite ateiti į bažnyčią ar pasikviesti kunigą į namus, ar į ligoninę. Be to, Ligonių sakramentą galima priimti prieš sudėtingą operaciją.
 • SANTUOKOS SAKRAMENTAS – jaunieji prisiekia vienas kitam meilę ir ištikimybę; jų bendrystė yra Dievo įkurtos bendrystės atspindys.

Būtini dokumentai:

 1. Krikšto liudijimas santuokai iš parapijos, kurioje esate pakrikštyti, jame pažymima, kad nesate (ar esate) susituokęs (ištekėjusi). Šis dokumentas galioja 6 mėnesius nuo jo išdavimo datos.
 2. Leidimas susituokti už parapijos ribų (jei gyvenate kitos parapijos teritorijoje). Dokumentas išduodamas toje parapijoje, kurios ribose sužadėtiniai gyvena bent tris mėnesius ar ilgiau.
 3. Pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo santuokai kursus. Dėl kursų kreipkitės ne vėliau, kaip likus 5 mėnesiams iki santuokos:
  Klaipėdos miesto Šeimos centras, Tilžės g. 26, tel.: 867988315,
  el. paštas: kursaisuzadetiniams@gmail.com
  Registracija: www.telsiuvyskupija.lt
 4. Sutvirtinimo Sakramento priėmimo data ir vieta.
 5. Santuokos liudytojų vardai, pavardės ir adresai.
 6. Asmens dokumentų ir gimimo liudijimų kopijos.
 7. Visi aukščiau minėti dokumentai atnešami ne vėliau, kaip likus vienam mėnesiui iki santuokos.

Bendra tvarka:

 1. Paskutinis susitikimas su kunigu vyksta pirmadienį prieš santuoką (atvyksta abu sužadėtiniai, raštinės darbo valandomis arba iš anksto suderinus laiką), jo metu aptariama ceremonija, sutvarkomi civilinės metrikacijos dokumentai ir atsilyginama už apeigas.
 2. Santuokos išvakarėse atliekama išpažintis. Kunigą apeigoms galima pasirinkti.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės į parapijos raštinę:
Tel.: (8 46) 313110, el. p.: klaipedoskristauskaraliausp@gmail.com

SANTUOKOS PRIESAIKĄ rekomenduojame išmokti mintinai:
Jaunasis sako: Aš, N. (sako savo vardą), imu tave, N (sako jaunosios vardą), savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji sako: Aš, N (sako savo vardą), imu tave, N (sako jaunojo vardą), savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

ŽIEDŲ ĮTEIKIMAS
Jaunasis sako: N (sako jaunosios vardą), imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Jaunoji sako: N (sako jaunojo vardą), imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

SUŽADĖTINIŲ MALDA
Viešpatie, padėk mums niekada nepamiršti mūsų pirmojo susitikimo ir didelės meilės, išaugusios tarp mudviejų. Padėk išreikšti mūsų meilę darbais ir sergėk, kad niekas negalėtų mūsų išskirti. Padėk mums atrasti švelnius meilės žodžius. Išmokyk atsiprašyti ir atleisti…
Maloningas Dieve, pavedame mūsų santuoką Tavo globai. Amen

Daugiau apie Santuokos sakramentą skaitykite katekizmas.lt